TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI            
TKB MÔN THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MỸ THUẬT NH 2021-2022
Thực hiện từ Tuần 01 - ngày 05 tháng 09 năm 2021
BUỔI CHIỀU (khối 7 và khối 9)
Thứ Môn Nguyễn Thị Hiền Phan Đình Hiền Tạ Thị Thuận Bùi Xuân Châu Hồ Thị
Bình
Ph.Ngọc Thạch Bùi Hữu Nhơn   Ghi chú
Tiết Mỹ thuật Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục  
2 1 MT 79 TD 712 AN 73 TD 9.11          
2 MT 73 TD 712 AN 79 TD 9.11          
3 MT 9.11 AN 712   TD 73 TD 79        
4 MT 712     TD 73 TD 79        
5                 Chào cờ
3 1   AN 72              
2 MT 72 AN 78   TD 98 TD 92        
3 MT 78 AN 91   TD 98 TD 92 TD 72      
4 MT 98 AN 92   TD 78 TD 91 TD 72      
5       TD 78 TD 91        
4 1 MT 99 AN 93              
2 MT 710 AN 74   TD 99 TD 93   TD 71    
3 MT 74 AN 710   TD 99 TD 93   TD 71    
4   AN 71   TD 74 TD 710        
5 MT 71     TD 74 TD 710        
5 1 MT 97 AN 95              
2       TD 97 TD 95        
3       TD 97 TD 95        
4                  
5                  
6 1 MT 9.10 AM 76              
2 MT 76 AN 77   TD 9.10 TD 96        
3 MT 77 AN 94   TD 9.10 TD 96   TD 76    
4   AN 96     TD 94 TD 77 TD 76    
5         TD 94 TD 77      
7 1 MT 711 AN 75              
2 MT 75 AN 711              
3         TD 711 TD 75      
4         TD 711 TD 75     SHL
5                 Giao ban
                   TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI          
TKB MÔN THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MỸ THUẬT NH 2021-2022  
Thực hiện từ Tuần 01 - ngày 05 tháng 09 năm 2021  
BUỔI SÁNG (khối 6 và khối 8)  
Thứ Môn Trịnh Thu Thủy Tạ Thị Thuận Nguyễn Đức Lộc Cao Ngọc
Quí
Nguyễn Nhật Quang Nguyễn Thế Anh Ghi chú  
Tiết Mỹ thuật Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục Thể dục  
2 1             Chào cờ  
2   AN 89 TD 81 TD 610        
3 MT 89   TD 81 TD 610        
4 MT 81   AN 610     TD 89    
5 MT 610   AN 81     TD 89    
3 1 MT 65   AN 84 TD 64 TD 88      
2 MT 84 AN 65   TD 64 TD 88      
3 MT 88 AN 64   TD 65   TD 84    
4 MT 64 AN 88   TD 65   TD 84    
5                
4 1 MT 85   AN 83 TD 68   TD 86    
2 MT 83   AN 85 TD 68   TD 86    
3 MT 68   AN 86   TD 83 TD 85    
4 MT 86   AN 68   TD 83 TD 85    
5                
5 1 MT 69   AN 82 TD 63        
2 MT 82 AN 87 AN 69 TD 63        
3 MT 87 AN 63 TD 82 TD 69   TD 87    
4 MT 63   TD 82 TD 69   TD 87    
5                
6 1 MT 62 AN 811 TD 812     TD 61    
2 MT 811 AN 62 TD 812     TD 61    
3 MT 812 AN 61 TD 811     TD 62    
4 MT 61 AN 812 TD 811     TD 62    
5                
7 1 MT 810 AN 67   TD 66        
2 MT 67 AN 810   TD 66        
3   AN 66   TD 67   TD 810    
4 MT 66     TD 67   TD 810 SHL  
5             Giao ban