TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI     Số 3  
TKB MÔN THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MỸ THUẬT NH 2022-2023
Thực hiện từ Tuần 03 - ngày 26 tháng 09 năm 2022
                   
BUỔI CHIỀU (khối 7 và khối 9)
Thứ Môn Nguyễn Thị Hiền Phan Đình Hiền Tạ Thị Thuận Lê Trọng Sơn Hồ Thị
Bình
Ph.Ngọc Thạch Lê Trung Ghi chú
Tiết Mỹ thuật Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
2 1   AN 74   TD 73 TD 94      
2 MT 74 AN 99   TD 73 TD 94      
3 MT 94 AN 73     TD 99   TD 74  
4 MT 73       TD 99   TD 74  
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
3 1 MT 77 AN 78            
2 MT 78 AN 77     TD 97      
3   AN 9,10     TD 97 TD 77 TD 78  
4   AN 97     TD 9,10 TD 77 TD 78  
5         TD 9,10      
4 1 MT 75   AN 71 TD 72        
2 MT 71 AN 75   TD 72 TD 91      
3 MT 72 AN 98   TD 71 TD 91 TD 75    
4 MT 91 AN 72   TD 71 TD 98 TD 75    
5         TD 98      
5 1   AN 9,12            
2   TD 9.12            
3   TD 9.12            
4                
5                
6 1 MT 76 AN 79            
2 MT 79 AN 76     TD 95      
3 MT 96 AN 9,11     TD 95 TD 76 TD 79  
4 MT 95 TD 9.11     TD 96 TD 76 TD 79  
5   TD 9.11     TD 96      
7 1         TD 92      
2 MT 93       TD 92      
3 MT 92       TD 93      
4         TD 93     SHL
5               Giao ban
                 


 
BUỔI SÁNG (khối 6 và khối 8)
Thứ Môn Trịnh Thu Thủy Nguyễn Thị Hiền Tạ Thị Thuận Nguyễn Đức Lộc Huỳnh Văn Tăng Bùi Xuân Châu Nguyễn Nhật Quang Nguyễn Thế Anh
Tiết Mỹ thuật Mỹ thuật Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 MT 68   AN 81 AN 62 TD 63 TD 82 TD 61 TD 83
3 MT 62 MT 81 AN 68   TD 63 TD 82 TD 61 TD 83
4 MT 63 MT 82 AN 83 AN 61   TD 68 TD 62 TD 81
5 MT 61 MT 83 AN 82 AN 63   TD 68 TD 62 TD 81
3 1 MT 84   AN 67 TD 65       TD 88
2 MT 67   AN 84 TD 65       TD 88
3 MT 65     AN 88   TD 67   TD 84
4 MT 88     AN 65   TD 67   TD 84
5                
4 1 MT 89   AN 6,11     TD 6,10   TD 810
2 MT 6,11     AN 89   TD 6,10   TD 810
3 MT 810   AN 6,10     TD 6,11   TD 89
4 MT 6,10     AN 810   TD 6,11   TD 89
5                
5 1 MT 6,12A     AN 87   TD 8,12    
2 MT 87   AN 6,12A AN 64   TD 8,12    
3 MT 64     AN 8,12   TD 6,12A   TD 87
4 MT 8,12     TD 64   TD 6,12A   TD 87
5       TD 64        
6 1 MT 86   AN 6,12B TD 66   TD 8,11    
2 MT 6,12B   AN 86 TD 66   TD 8,11    
3 MT 8,11     AN 66   TD 6,12B   TD 86
4 MT 66     AN 8,11   TD 6,12B   TD 86
5                
7 1 MT 69   AN 85          
2 MT 85   AN 69          
3     HDTN-HN(3)     TD 69   TD 85
4           TD 69   TD 85
5                
                 
                   
Ghi chú:               Pleiku, ngày 24 tháng 09 năm 2022  
 + MT: Mỹ thuật; AN: Âm nhạc; TD: Thể dục       KT.HIỆU TRƯỞNG  
           + Các lớp học Thể dục không gần các phòng học          
         + Các môn Mỹ thuật, Âm nhạc: Thiếu phòng học, GV linh động bố trí dạy ở Nhà đa năng, phòng HĐSP, …