KẾ HOẠCH TUẦN 28 (NH:2016-2017)

Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
13/03/2016
Chào cờ       
Lên lớp   
- Lên lớp          
-Chào cờ
Thứ 3/
14/03/2017
Lên lớp  Lên lớp
Thứ 4/
15/03/2017
Lên lớp  Lên lớp
                 
Thứ 5/
16/03/2017
Lên lớp  
 
Lên lớp
Sinh hoạt chuyên môn
 
Thứ 6/
17/03/2017
Lên lớp
 
Lên lớp                                    
Thứ 7/
18/03/2017
Lên lớp 
-Giao ban
Lên lớp
Giao ban
Chủ nhật/
19/03/2017